Umowy pracownicze a nowy system teleinformatyczny

  • Nowy system jest dedykowany przede wszystkim mikroprzedsiębiorcom, podmiotom zatrudniającym nie więcej niż 9 osób, rolnikom oraz osobom fizycznym.
  • System umożliwi samodzielne konstruowanie umów, na podstawie gotowych szablonów, które będą zawierały dane wynikające z przepisów prawa pracy, Kodeksu cywilnego albo ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  • System ułatwi kontrolowanie okresów przechowywania dokumentacji przez przedsiębiorcę przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Piętrzą się obowiązki administracyjne związane z zawieraniem, przechowywaniem oraz rozliczaniem umów o pracę oraz umów zlecenia. Propozycja rządu zakłada zmniejszenie nakładu pracy w tym zakresie, poprzez wprowadzenie systemu teleinformatycznego. Ma on ułatwić prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie. Dodatkowo ma to być również miejsce przechowywania umów oraz dokumentacji. To nowe rozwiązanie jest dedykowane przede wszystkim mikroprzedsiębiorcom, podmiotom zatrudniającym nie więcej niż 9 osób, rolnikom oraz osobom fizycznym. Ma to zaoszczędzić ich czas, ponieważ wszystkie czynności administracyjne we wspomnianym zakresie, stanie się o wiele łatwiejsze.

System umożliwi nie tylko samodzielne konstruowanie umów, na podstawie gotowych szablonów, ale również ułatwi wykonywanie poszczególnych obowiązków wymaganych prawnie. Wszystkie dostępne druki będą zawierały elementy niezbędne do zawarcia zgodnej z prawem umowy i będą zawierały dane wynikające z przepisów prawa pracy, Kodeksu cywilnego albo ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zawieranie umów o pracę, zlecenia, świadczenia usług będą mogły być zawierane za pomocą podpisu zaufanego. Warto wspomnieć, że rozwiązanie to będzie całkowicie zintegrowane z systemem praca.gov.pl oraz biznes.gov.pl. A więc dane będą się pojawiać na portalach w sposób zautomatyzowany, bez konieczności przenoszenia ich ręcznie czy też wypełniania nowych formularzy. Umowa będzie zawierana po wprowadzeniu do nowego systemu wszystkich koniecznych danych, a zatwierdzana z chwilą podpisania ich podpisami elektronicznymi przez strony umowy. Taka zasada zawarcia umowy będzie stosowana do zmiany lub rozwiązania umowy o pracę oraz wydania świadectwa pracy.

Proponowany system teleinformatyczny umożliwi i ułatwi również obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego. Wszystkie zgłoszenia nieobecności do ZUS wykonane za pośrednictwem portalu, pozwolą na dokładne wyliczenia składek, a także wysokości wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że system trzeba traktować jako narzędzie pomocnicze i każdorazowo przy wyliczeniach czy innych czynnościach dokonywanych w systemie, to użytkownik ostatecznie decyduje czy akceptuje dane oraz odpowiada za nie tak samo jak każdy pracodawca. W projekcie nie ma informacji o tym, że system będzie umożliwiał dokonywanie płatności.

Obecnie Kodeks pracy, wskazuje pracodawcę jako zobowiązanego do prowadzenia i przechowywania w postaci papierowej lub elektronicznej, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w sposób gwarantujący zachowanie poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Nowy system teleinformatyczny przewiduje zwolnienie pracodawcy z tego obowiązku, ponieważ czynności te będą realizowane bezpośrednio przez system.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale system teleinformatyczny zostanie uruchomiony do 2025 r. z zastrzeżeniem, że Minister rodziny i polityki społecznej będzie mógł ogłosić wcześniejsze uruchomienie systemu.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w zakresie omawianych zmian, to zapraszamy Cię do kontaktu z Watson Advisors – profesjonalne biuro rachunkowe w Pile, gdzie wykwalifikowana kadra przeprowadzi Cię przez cały proces zmian podatkowych, wchodzących w życie już z dniem 1 lipca 2022. Watson Advisors – biuro księgowe Piła oferuje także usługi z zakresu: kadry i płace, doradztwo prawne, zakładanie spółki, doradztwo biznesowe, podatki – deklaracje VAT, deklaracje CIT, deklaracje PIT.

Zastrzeżenia prawne: Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Administrator strony internetowej wadvisors.pl jak również autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.