Ostatni dzień na złożenie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

  • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 30 marca 2022 r. termin składania informacji o strukturze grupy dla spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. upływa 30 września 2022 r.
  • Formularze CIT-N1 oraz CIT-N2 należy przygotować na dzień 31 grudnia 2021 r. i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  • Niedopełnienie obowiązku podatkowego złożenia informacji o strukturze udziałowej w terminie spółkom, jak i i ich wspólnikom mogą grozić wysokie grzywny, które powiązane są z wysokością płacy minimalnej.
  • Zdaniem ekspertów, termin przekazania informacji powinien być znacząco wydłużony z uwagi na liczne kwestie wymagające wyjaśnienia.

Przepisy wprowadzone do ustawy o CIT na początku 2021 roku nakazują spółkom nieruchomościowym oraz podmiotom posiadającym bezpośrednie lub pośrednie udziały dające im co najmniej 5% praw głosu, przekazywać informację o strukturze grupy. Należy je przygotować na dzień 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 30 marca 2022 r. termin składania informacji dla spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. upływa 30 września 2022 r.

Złożenie formularza

Złożenie odbywa się w postaci elektronicznej, za pomocą udostępnionego oprogramowania. Informacje o strukturze przekazywane są za pomocą formularza CIT-N1, jeśli informacja dotyczy spółki nieruchomościowej lub CIT-N2, jeśli informacja jest składana przez wspólników. W celu zaewidencjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych należy skorzystać z analogicznych formularzy PIT-N1 i PIT-N2.

Utrudnieniem może okazać się język formularza, ponieważ jest on dostępny wyłącznie w języku polskim. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę wspólników nieruchomościowych będących podmiotami zagranicznymi, możemy się spodziewać, że będzie to dla nich spore utrudnienie.

Dodatkowym utrudnieniem może się okazać również brak wskazania ile podmiotów w strukturze powinno zostać ujęte w formularzu oraz czy należy wskazać wyłącznie podmioty będące bezpośrednim udziałowcem czy również podmioty posiadające udziały pośrednio. Tej kwestii nie wyjaśnia również formularz CIT-N2, który powinni zaraportować udziałowcy.

Niezbędny e-podpis

Wspomniane formularze CIT-N1 oraz CIT-N2 muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oprócz tych wydanych przez Narodowe Centrum Certyfikacji, akceptowane powinny być te wydane w Unii Europejskiej. Niestety nie została wyjaśniona kwestia wypełnienia tego zobowiązania przez pozostałe podmioty.

Konieczny polski NIP

Formularz wymusza wskazanie polskiego numeru NIP dla wspólników. Co więcej, 30 sierpnia 2022 roku Ministerstwo Finansów wskazało rozwiązanie, które zakłada, że wszystkie podmioty nieposiadające w Polsce faktycznej obecności, powinny wystąpić do odpowiednich organów w Polsce z wnioskiem o jego nadanie.

Do kogo raportować?

Opublikowane przez Ministerstwo Finansów rozporządzenia z 13 lipca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1508 i poz. 1507) spółki nieruchomościowe nie raportują już bezpośrednio do Szefa KAS, jak było to zakładane wcześniej.

Według wspomnianego rozporządzenia do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi informacji od spółek nieruchomościowych wyznacza się naczelnika urzędu skarbowego:

  • „właściwego dla spółki nieruchomościowej w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w ostatnim dniu jej roku podatkowego, jeżeli spółka nieruchomościowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych”,
  • „właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych według adresu siedziby spółki nieruchomościowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającego z odpowiedniego rejestru albo ze statutu lub umowy, jeżeli adres siedziby podmiotu nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze, ustalonego na ostatni dzień jej roku obrotowego – jeżeli spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego”,
  • Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu – „jeżeli spółka nieruchomościowa nie ma ustalonego odpowiednio na ostatni dzień jej roku podatkowego albo roku obrotowego adresu siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającego z odpowiedniego rejestru albo ze statutu lub umowy spółki, jeżeli adres siedziby spółki nieruchomościowej nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze”.

Wysokie kary grzywny

Niedopełnienie obowiązku podatkowego złożenia informacji o strukturze udziałowej w terminie lub za złożenie nieprawdziwych danych, zarówno spółkom, jak i i ich wspólnikom mogą grozić wysokie grzywny. Kary grzywny za przestępstwo skarbowe wymierzana jest w stawkach dziennych, a ta nie może być niższa niż 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku ani przekraczać jej czterystukrotności. Wysokość minimalnej stawki w 2022 roku to to (1/30 × 3.010 zł) – 100,33 zł, a maksymalna stawka dzienna wynosi (100,33 zł × 400) – 40 132 zł. Natomiast należy mieć na uwadze, że w 2023 roku stawki znacząco wzrosną w efekcie podniesienia płacy minimalnej.

Podsumowując

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców są nie tylko mocno obciążające, ale również wyjątkowo problematyczne. Zdaniem ekspertów, termin przekazania informacji o strukturze dla podmiotów nieruchomościowych oraz ich wspólników powinien być znacząco wydłużony z uwagi na liczne kwestie wymagające wyjaśnienia. Ministerstwo Finansów powinno wydać jasne instrukcje, wskazując zakres oraz sposób raportowania, zwłaszcza dla podmiotów zagranicznych, aby przedsiębiorcy mogli wypełnić swoje zobowiązanie w sposób jak najbardziej rzetelny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w zakresie omawianych zmian, to zapraszamy Cię do kontaktu z Watson Advisors – profesjonalne biuro rachunkowe w Pile, gdzie wykwalifikowana kadra przeprowadzi Cię przez cały proces zmian podatkowych, zadba o Twoje sprawy od strony prawnej i dopełni niezbędnych formalności. Watson Advisors – biuro księgowe Piła oferuje także usługi z zakresu: kadry i płace, doradztwo prawne, zakładanie spółki, doradztwo biznesowe, podatki – deklaracje VAT, deklaracje CIT, deklaracje PIT.

Zastrzeżenia prawne: Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Administrator strony internetowej wadvisors.pl jak również autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.