Dane z firmowego konta oszczędnościowego podlegają księgowaniu

  • Sama czynność ulokowania środków finansowych na firmowych kontach oszczędnościowych czy lokacie terminowej jest neutralna dla podatku dochodowego. Opodatkowaniu podlegają odsetki otrzymane od tych środków pieniężnych. 
  • 10 tys. zł dochodu w skali roku – na tym poziomie ma być wprowadzona kwota wolna od opodatkowania.
  • Zmiany w opodatkowaniu lokat i rachunków oszczędnościowych najprawdopodobniej wejdą w życie w 2024 roku.

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w opodatkowaniu lokat i rachunków oszczędnościowych. Nowelizacja przepisów zakłada, że nie będzie pobierany podatek od zysków kapitałowych do równowartości dochodu 10 tys. zł w skali roku. Na tym poziomie ma być wprowadzona kwota wolna od opodatkowania. Nadwyżka dochodów ponad 10 tys. zł będzie natomiast opodatkowana stawką 20 proc. zamiast aktualnych 19 proc. Zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie w 2024 roku.

Fakt zmian w podatku Belki jest okazją do przypomnienia o tym, że podatek Belki nie obejmuje oszczędności zgromadzonych na firmowych kontach oszczędnościowych. W tym przypadku przedsiębiorca ma obowiązek samodzielnie rozliczyć zobowiązanie podatkowe. Obowiązek ten jest realizowany poprzez dostarczenie do biura rachunkowego wyciągów bankowych z firmowych kont oszczędnościowych.

Czym jest podatek Belki?

Podatek od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki, obowiązuje już 20 lat. Został wprowadzony w 2002 roku, kiedy ministrem finansów był Marek Belka. Obejmuje m.in. zyski (odsetki) od depozytów i lokat. Podatek ten jest automatycznie pobierany przez bank, co łatwo można zauważyć po danych na wyciągu bankowym. Ilekroć naliczane są odsetki od zgromadzonych środków, tylekroć jednocześnie pobierany jest od nich 19-proc. podatek. Rozliczenie podatku w zasadzie odbywa się bez aktywności ze strony podatnika. Właściciele prywatnych kont i lokat nie mają żadnych dodatkowych obowiązków związanych z rozliczeniem tego podatku. Innymi słowy, nie istnieje ani obowiązek składania jakiekolwiek PIT z tego tytułu, ani obowiązek samodzielnej wpłaty jakiejkolwiek daniny.

 

Ważne: Podatek od zysków kapitałowych nie jest pobierany od firmowych kont oszczędnościowych. Zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc. pobierany przez płatnika (bank) nie znajdzie tu zastosowania. Przedsiębiorca ma obowiązek podatek w tym przypadku rozliczyć samodzielnie w prowadzonych ewidencjach księgowych. Stawka podatku uzależniona jest od formy opodatkowania przychodów z działalności.

W ofercie bankowej znajdziemy szeroki wachlarz kont lokacyjnych dedykowanych firmom do lokowania nadwyżek finansowych przedsiębiorstwa.

Ważne: Założenie konta firmowego oszczędnościowego czy lokaty terminowej wiąże się z dwoma kluczowymi obowiązkami:

  • obowiązkiem zgłoszenia konta w CEIDG, co w efekcie prowadzi do ujawnienia rachunku w urzędzie skarbowym,
  • księgowania odsetek od oszczędności jako przychód firmy, co w efekcie skutkuje ich opodatkowaniem w ramach działalności gospodarczej.

Ciekawostka: Organy podatkowe prezentują stanowisko, iż założenie nawet kilkudniowej lokaty terminowej wymaga zgłoszenia faktu otwarcia a następnie faktu zamknięcia lokaty, jeżeli tylko depozyt ma przyporządkowany numer rachunku bankowego. Sama czynność ulokowania środków finansowych na firmowych kontach oszczędnościowych czy lokacie terminowej jest neutralna dla podatku dochodowego. Opodatkowaniu podlegają odsetki otrzymane od tych środków pieniężnych. Opodatkowanie ma miejsce z chwilą otrzymania odsetek.

Księgowaniu podlegają odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

Wysokość opodatkowania

  • podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego – 3 proc.,
  • podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych 17 lub 32 proc.,
  • podatnicy podatku liniowego – 19 proc.

Ważne: Jeżeli posiadacie Państwo firmowe konto oszczędnościowe lub lokatę firmową, to bezwzględnie do biura rachunkowego powinny być dostarczane wyciągi bankowe z tych rachunków/ lokat. Podlegają one księgowaniu do prowadzonej ewidencji księgowej jako przychód.

 

Podstawa prawna:

art. 14 ust. 2 pkt 5, art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.)
art. 5 ust. 4 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2500 ze zm.)